Arkiv / Generalforsamling
 
 
Referat fra tidligere generalforsamlinger:
 
Generalforsamling 2014:
 
Generalforsamling 2013:
 
 
 
Vi tør det, vi gør det!

Generalforsamlinger i Aktiv Ung 3320

GENERALFORSAMLING 2014 afholdt 20. januar 2015 kl 17:30
Afdeling: Aktiv Ung 3320
 
Tilstedeværende: Tobias, Magnus, Nicklas, Lise, Louise, Malou, Jonathan V, Oliver, Lasse, Hans Christian, Kristine, Morten, Søren, Peter.
Fraværende: Bianca, Sofie, Ida, Rikke, Stefan, Jesper, Laila, Mikael, Anders & co.

1. Valg af dirigent. Lise Dürr
2. Valg af referent. Morten Porsgaard
3. Valg af stemmetællere. Jonathan Vogelius + Lasse Petersen
4. Formandens beretning
Formanden for ISS hovedforening fortæller om årets idrætsuge. Der var god aktivitet i hallen, AU teltet der havde været tale om blev desværre ikke realiseret. Der er muligheder ved at være aktive på kræmmermarkedet og Skævinge messen.
Det skønnes, og anbefales af økonomiske årsager, at Dit Skævinge er modent til at blive selvstændigt og forlade inkubatoren AU3320.
Formanden for Aktiv Ung fortalte om årets kommunale støtte som gav mange muligheder for at realisering af drømme. I år har der været gang i; Volley, Pump’n’trail track, Bordtennis, Shelter, e-Sport, Parkour, Klatring, ’Tændrørene’, Dit Skævinge og Skate.

5. Indkomne forslag
i. Bordtennis: Der er sponsor, instruktør og en del interesserede er klar. Kan vi hjælpe med at etablere klub, finde lokaler m.m.?
ii. Ungeband: Malou + Ida – evt. samarbejde med Føllegård søndags jam. Skoleband?

6. Igangværende/kommende projekter
iii. Shelter (Jonathan & Oliver): Shelter er bestilt,
iv. Skate: U-rampe skal bygges til foråret. Der bliver brug for frivillig hjælp til simpelt skrue arbejde.
v. Container: (Tilgængelighed – nøgle? - samarbejde med SFO?)
vi. Volleybane: er ved at blive reetableret
vii. Parkour: Airtrack er under reparation. ……
viii. Pump’n’trail track: mangler frontperson (Christian: kan designe pump’track – Inspiration: kan fås ved Jiyo-parken – Trail-drengene?) samarbejde med cykelfærdigheder (skole/SFO)
ix. Klatring: Mangler to plader og lidt malearbejde. Officiel indvielse. Klubstruktur, kurser, medlemmer, inst. + vægvagt + rutebygger kurser.
x. Konstruktivt samarbejde: lokale, voksne, unge, foreninger og institutioner imellem.
xi. e-Sport: Nogle lokale har interesse. Klubben åbner dørene. Det næste ½-1 år vil projektet forsøge at etablere sig.
xii. Tændrørene: Unge motorinteresserede engageres med Viking autosport.
xiii. Billedskole: har været på pause i år. Der skal midler til.

7. Formalier:
xiv. Hovedforeninger: Kurser, samarbejde med HIS, DGI m.m.. Husk medlemstals indberetning.
xv. Børneattester – inden 1. februar: hvem?
xvi. Bilag og procedure – billede af
xvii. Kommunikation – Google Drive (bilag og kontaktliste på Google Drive)
xviii. Små, overskuelige

8. Fastsættelse af kontingent
xix. 40 kr per kontingentbetalende medlem til Aktiv Ung 3320 – fælles
a. Stemmeberettiget: 9
 Afstemning: 9 for 0 imod

9. Vedtægtsændringer
Indkomne forsalg:
1. Foreningsnavnet er dermed også opdateret til Aktiv Ung 3320 (frem for Aktiv Ung i Skævinge). Denne ændring bør også gennemføres i vedtægterne.
2. Ændring af:
3. Foreningens navn og hjemsted §1 stk. 1: Aktiv Ung i Skævinge ønskes ændret til: Aktiv Ung 3320
4. Medlemmer §3 stk. 2 Enhver kan optages som aktivt medlem ønskes ændret til: Enhver kan optages som kontingent betalende medlem
5. Medlemmer §3 stk. 2 Enhver kan optages som passivt medlem ønskes ændret til: Enhver kan optages som passivt ikke-kontingent betalende medlem
6. Kontingent §4 stk 2 ønsked udvidet med angivelse af kontingent størrelse!
7. Medlemsforpilgtigelser §5 stk 4 Afgørelse om udelukkelse af et medlem, kan af ikke ankes ønskes ændret til Afgørelse om udelukkelse af et medlem, kan ikke ankes.
8. Generalforsamling §6 stk. 2 ønskes ændret til…”udgangen af februar måned”
9. Generalforsamling §6 stk. 5 ønskes ændret til… ”Alle medlemmer er valgbare.
10. Generalforsamling §6 stk. 6 ønskes ændret til… ”Generalforsamlingen indkaldes med mindst 8 dages varsel ved annoncering på hjemmeside, via email, facebook eller noget helt fjerde fastsat af bestyrelsen. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 4 minuter inden generalforsamlingen.
11. Generalforsamling §6 stk. 8 ønskes ændret til… ”alle aktive medlemmer over 12 år har stemmeret.”
12. Generalforsamling §6 stk. 8 ønskes ændret til… ”medlemmer under 12 år kan lade sig repræsentere ved forældre eller værge, heraf er dog kun 1 stemmeberettiget.”
13. Ledelse § 7 stk 1 ønskes ændret til… ”Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen, nemlig formand, næstformand, kasserer og sekretær samt 1 medlem” eller ”Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen, nemlig formand, kasserer og sekretær samt 2 medlem”
14. Ledelse § 7 stk 2 ønskes ændret til… ”Foreningens regnskaber revideres af de generalforsamlingsvalgte revisorer”
15. Bestyrelsen § stk. 2 ”Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne inkl. formanden eller næstformanden er til stede.
16. Kapital §9 stk. 3 bliver til stk 4.
17. Kapital §9 stk. 3 Ny stk. 3 ønskes… ” Likvide midler kan disponeres over af én, eller et udvalg, udpeget af bestyrelsen. Evt. kasser/sekretær el.lign
18. Opløsning §10 stk. 3 ønskes udvidet med flg tekst: Revideret d. 20. januar 2015 ved Generalforsamling 2014
b. Stemmeberettiget: 9
 Afstemning: 9 for 0 imod

19. Fremlæggelse af det reviderede regnskab – Godkendt!

20. Valg af formand (Ulige år)
xx. Afgørende formand nominerer Louise Lykke Rye
c. Stemmeberettiget: 9
 Afstemning: 9 for 0 imod

21. Valg af Kasserer (Lige år)
22. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Lige år)
 Lise ønsker at holde pause

23. Valg af udvalgsmedlemmer.
24. Valg af suppleanter (ulige / lige år)
Alle valg gælder for 2år.

25. Eventuelt
xxi. Orientering om AU3320 samt små, simple og overskuelige opgaver til frivillige.
F.eks: Børneattester, mødeindkøb, mødedagsorden, facebookupdate, medlemstal, …
xxii. Tilstedeværelse og direkte kontakt. E.g.: Skævinge messen. ”Giv en hånd – få en hånd”

Afgående og tiltrædende formand afsluttede hinandens sætning og generalforsamlingen med ordene: ”Mødet er …” ”slut.”
Referat Stiftende Generalforsamling 20. november 2012 i maxi kl. 18.45-19.30.
Referent: Mikael Holm ConnerStyregruppe til stede: Morten Porsgaard og Søren Jensen. Ikke tilstede: Helmer Hartvigsen og Stefan Rasmussen. 

1. Valg af dirigent.Mikael Holm Conner. 

2.Valg af stemmetællere. Det gør vi hvis det bliver relevant! 

3. Formandens beretning. Stiftende general forsamling, derfor ingen formandsberetning. Men kort mundtlig gennemgang v. tidligere styregruppe medlemmer. Aktiviteter kan ses på hjemmesiden. 

4. Fremlæggelse af revideret regnskab.Kigger vi på om et lille års tid når der er et regnskab at revidere. 

5. Indkomne forslag. Projektforslag der vil arbejdes for at realisere:

  • Teen badminton
  • klatrevæg i Skævingehallen
  • musikprojekt
  • sæbekasseløb, ½ forslag
  • BMX
  • Motocross

7. Valg af bestyrelse, 7 medlemmer.

Jasmin Schriver, Magnus Laursen (dispentation pga. alder), Nicklas Grabow, Jesper Ferry Sørensen, Helmer Hartvigsen (in absentia), Morten Porsgaard (skolerespræsentant), Leila Alsing, Lise Dürk, Rikke Kjaer og Stefan Rasmussen (in absentia). Bestyrelsen konstituerer sig på efterfølgende bestyrelsesmøde. Mikael indkalder til dette via doodle.

8. valg af revisor + en suppleant. Generalforsamlingen gav bestyrelsen prokura/fuldmagt til efterfølgende at udvælge en sådan.

Fastsættelse af kontingent. Intet fast kontingent, mulighed for et støttebeløb på minimum kr. 80 (som er valgfrit at betale) + et beløb der afhænger af den enkelte aktivitet.
 
9. Evt. Ingen punkter.
 
Således blev ordene!
 
Mikael Holm Conner
Referent, generalforsamling Aktiv Ung 3320.
20. november 2012 i Maxi, nygade 12, 3320 Skævinge.
Aktiv Ung 3320 | 3320 Skævinge  | aktivung3320@gmail.com