Arkiv / Vedtægter
Vi tør det, vi gør det!

Vedtægter

Vedtægter for
Aktiv Ung 3320
Aktiv Ung 3320 er underlagt vedtægterne for Idrætsforeningen Skjold Skævinge

 

Foreningens navn og hjemsted
§ 1 stk. 1 Foreningens navn er: Aktiv Ung 3320.
Foreningens hjemsted er: Hillerød kommune.

 

Foreningens formål
§ 2 stk. 1 Foreningen vil danne et netværk af mennesker i alle aldre, med det formål at hjælpe hinanden med at skabe aktiviteter for unge i Skævinge.
stk. 2 Foreningen vil, ved idræt og andet kulturelt virke, fremme den enkelte og fællesskabets sundhed og trivsel

Medlemmer
§ 3 stk. 1 Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer.

stk. 2 Enhver person kan optages som aktivt medlem.

stk. 3 Enhver person med interesse for foreningens virke kan optages som passivt medlem uden stemmeret.

stk. 4 Udmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen.

Kontingent
§ 4 stk. 1 De enkelte medlemmer betaler kontingent.

stk. 2 Kontingentets størrelse fastsættes på foreningens generalforsamling.

Medlemsforpligtelser
§ 5 stk. 1 Ethvert medlem er forpligtet til at overholde de for foreningen til enhver tid gældende vedtægter, samt de af bestyrelsen fastsatte regler, og skal desuden under udøvelse af sine aktiviteter i foreningen udvise sømmelig og tilbørlig optræden.

stk. 2 Såfremt der opstår uoverensstemmelse mellem medlemmer indbyrdes, kan dette indbringes for bestyrelsen, som har den endelige afgørelse.

stk. 3 Såfremt et medlem overtræder sine forpligtelser iflg. § 5 stk. 1, kan forholdet indbringes for bestyrelsen, som afgør sagen.

stk. 4 Afgørelse om udelukkelse af et medlem, kan ikke ankes.

Generalforsamling
§ 6 stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, inden d. 15 februar.

stk. 3 Ekstra-ordinær generalforsamling skal afholdes når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 25 medlemmer tilsender bestyrelsens formand skriftlig begæring herom, vedlagt en dagsorden.

stk. 4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg af formand (ulige år)
7. Valg af Kasserer og Sekretær (lige år)
8. Valg af 2 medlemmer og 1 suppleant (lige år)
9. Valg af 2 medlemmer og 1 suppleant (ulige år)
10. Valg af en revisor og en suppleant.
11. Fastsættelse af kontingent
12. Eventuelt

stk. 5 Alle valg gælder for 2 år
Valg ved den første ordinære generalforsamling gælder dog 1 eller 2 år
Alle medlemmer er valgbare

stk. 6 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 8 dages varsel ved annoncering i et af de lokale ugeblade. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

stk. 7 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
På generalforsamlingen afgøres sagerne ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves til ændringer af vedtægterne 2/3 af de afgivne stemmer.
Skriftlig afstemning skal finde sted, når ønske herom fremsættes.

stk. 8 Alle aktive medlemmer over 12 år har stemmeret.
Der kan stemmes ved fuldmagt, dog max. 2 pr. repræsentant.
Medlemmer under 12 år kan lade sig repræsentere ved forældre eller værge, heraf er dog kun 1 stemmeberettiget.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Denne underskrives af generalforsamlingens dirigent.

Ledelse
§ 7 stk. 1 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af minimum 3 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen, nemlig formand, kasserer samt øvrige medlemmer.
Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold. Ved forhandlinger med offentlige myndigheder repræsenteres foreningen af formand, kasserer og sekretær eller af et ad hoc udvalg, nedsat af bestyrelsen.

stk. 2 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Foreningens regnskaber revideres af de 2 generalforsamlingsvalgte revisorer.
Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal godkende og underskrive regnskabet.

Bestyrelsen
§ 8 stk. 1 Bestyrelsesmøder indkaldes når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

stk. 2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne inkl. formanden eller næstformanden er til stede.

stk. 3 På bestyrelsesmøderne afgøres sagerne ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

stk. 4 Bestyrelsen er i alle tilfælde ansvarlig over for generalforsamlingen.

stk. 5 Der føres protokol over bestyrelsesmøderne. Protokollen godkendes af bestyrelsen.

stk. 6 Bestyrelsen kan udfærdige forretningsorden for foreningen.

Kapital
§ 9 stk. 1 Det påhviler bestyrelsen at fremskaffe den til foreningens drift nødvendige kapital, dels ved låntagning og dels ved henlæggelser og afskrivninger.

stk. 2 Med 3 bestyrelsesmedlemmers underskrifter, hvoraf den ene skal være formandens, kan bestyrelsen købe, sælge eller pantsætte foreningens ejendom.

 

stk. 3 Likvide midler kan disponeres over af én, eller et udvalg, udpeget af bestyrelsen. Evt. kasser/sekretær el. lign.

 

stk. 4 Bestyrelsen kan udpege et udvalg, eller én enkelt person, som er tegningsberettiget på vegne af bestyrelsen. Evt. kasser/sekretær el. lign.

 


På samme måde kan optages driftslån og kassekreditter i fornødent omfang.

stk. 5 Bestyrelsen hæfter kun med foreningens kapital.

Opløsning
§ 10 stk. 1 Opløsning af foreningen kan finde sted, når beslutning herom træffes med 2/3 af de afgivne gyldige stemmer på 2 generalforsamlinger, med mindst 3 ugers mellemrum.
Er opløsningen vedtaget, udpeger generalforsamlingen et likvidationsudvalg, som i enhver henseende er berettiget til at tegne foreningen og som skal afhænde foreningens aktiver på bedst mulig måde.

stk. 2 Foreningens aktiver tilfalder indenfor en periode af 10 år efter foreningens opløsning, en eventuelt nyoprettet forening med samme formål og med hjemsted i Skævinge by.
I ovennævnte periode forvaltes foreningens aktiver af Hillerød Kommune.
Efter denne periodes udløb tilfalder foreningens aktiver Hillerød Kommune til fordeling til almennyttigt arbejde i Skævinge by.

stk. 3 Foreningen er opløst når generalforsamlingen har godkendt regnskabet over likvidationen.

Således fremlagt ved stiftende møde i Aktiv Ung i Skævinge, den 3. august 2011

 

Revideret ved generalforsamling d. 20 januar 2015
Revideret ved generalforsamling d. 24 januar 2019
Aktiv Ung 3320 | 3320 Skævinge  | aktivung3320@gmail.com